QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Az óvodai fejlesztések

A gyermekek egyéni fejlődésének felmérésére Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevelésfelfogására épülő Komplex Prevenciós Óvodai Programot adaptáltuk. Minden év elején megtörténik a gyermekek képesség- és készségszintjének a felmérése, majd az eredmények értékelése és összegzése során került sor az éves foglalkozási, valamint az egyéni fejlesztési terv kialakítására. Félévkor újra mérjük a gyermekeket, ezáltal ha szükség van, korrigáljuk a fejlesztési tervet az egyéni fejlődésmenethez igazodva.


A beiskolázás előtt álló gyermekeket iskolaérettség alapján is mérjük (Sindelar, Bender), így képet kapunk a különböző részképesség területek aktuális szintjéről, így célzott és hatékony fejlesztő munkát tudunk biztosítani.

QQQQQAz óvodai fejlesztő munka, csoportos, mikrocsoportos és egyéni fejlesztés szerint halad.

A csoportfoglalkozás új életformát jelent a gyermek számára az eddigi családi nevelés mellett. Ez a forma heterogén csoportok szervezését teszi lehetővé. Előnye a társas ismeretszerzés, a kortárscsoportban való szocializáció. A csoportban levő gyerekek egymásra is hatnak, olyan örömforrásokkal, élményekkel és tevékenységekkel találkoznak, melyek megalapozzák a közösséghez tartozás érzését. A pozitív viselkedésmintákat, megoldásokat egymástól is könnyebben megtanulják. Értő és odafigyelő szakember irányításával a jó energiák a csoport fejlődését segítik. Mindemellett kedvezően hatnak az együttműködés, a közösségi szerepek megtanulására. Ez elengedhetetlen az iskolai osztályba való beilleszkedéshez.QQQQQA mikrocsoportos fejlesztés során differenciált, a csoport képességeihez igazodó tevékenységet végeznek a gyermekek. A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. Célja a funkciózavar megszüntetése, vagy csökkentése, a pszichomotoros és percepciós funkciók korrekciója, fejlesztése, az épen QQQQQmaradt funkciók erősítésével a transzfer hatás tudatos kihasználása. Jó lehetőség nyílik ezeken a foglalkozásokon a szociális kapcsolatok feltérképezésére és kibontakoztatására.

Az egyéni fejlesztés olyan tevékenység, amelynek során úgy avatkozunk be a gyermek fejlődési menetébe, hogy a külső környezeti feltételek a gyermek egyéni sajátosságaihoz, fejlődési folyamatához igazítottak legyenek. A fejlesztés tervszerű, következetes megvalósításához a vezérfonalat az egyéni fejlesztési terv adja, míg a megvalósulást az egyéni fejlődési napló prezentálja.

QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Az óvodai élet tevékenységformái:

  • Játék
  • Mese, vers, mondóka
  • Ének-zene, énekes játékok
  • Rajzolás, mintázás, kézművesség
  • Mozgás
  • A külső világ tevékeny megismerése
  • Munka jellegű tevékenységek

Speciális módszerekkel, terápiák alkalmazásával segítjük a mozgás, az észlelés, a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet fejlesztését, a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását.


A különböző terápiás területeken különböző szakemberek nyújtanak hatékony segítséget; logopédus, pszichológus, zeneterapeuta, gyógyúszás oktató, Ayres terapeuta. Természetesen minden területen meghatározó a differenciált, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó játék és tevékenység meghatározása.

QQQQQ QQQQQ QQQQQ

A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!